Urbanistické řešení smíchovské strany a Výtoně - studie

Urbanistický projekt řeší území, které bude po asanaci skladů průmyslového areálu určeno k obytné zástavbě. Kompaktní bloky navazují na stávající objekty zástavby Smíchova z 19. století a zároveň budou tvořit zajímavé celky zakončené dominantou u železničního mostu. Pomocí širokých profilů ulic se území směrem k řece provzdušňuje a přináší krásné výhledy na Vyšehrad a Vltavu. Zároveň musí splňovat hygienické a požární parametry.

Smíchovská strana

Zástavba s převažující funkcí bydlení je řešena formou bloků otevřených směrem k řece. Prostor vnitrobloku je vyvýšen o patro, pod kterým je umístěn parking. Vyvýšením jsme docílily většího soukromí ve vnitroblocích, krásných výhledů a odpadla problematika řešení vjezdů do podzemního parkování pomocí ramp z ulice. Přízemí bude zároveň řešeno jako veřejný parter. Zástavba s převažující komerční funkcí je řešena formou tří hmot, z nichž dominuje budova administrativy umístěná rovnoběžně s železničním mostem.

Rozměr příčných profilů nově navržených ulic je 22 metrů, stejně jako výšky hlavních říms nově navržených objektů. Příčné ulice jsou řešeny jako obytné dvouproudé obousměrné. Rozměry profilů ulic Svornosti a Hořejší nábřeží zůstaly zachovány. Pozměnily jsme pouze skladbu profilu. Vycházely jsme z nového platného územního plánu. Zklidnily jsme ulici Hořejší nábřeží, která nyní slouží pouze pro rezidenty a je navržena jako dvouproudá obousměrná. Ulici Svornosti jsme navrhly jako tříproudou komunikaci, přičemž v prostředním pruhu se bude měnit směr jízdy podle potřeby a dopravních špiček.

Park je řešen jako jeden velký celek propojený systémem cestiček, který akcentuje objekt elipsy sloužící jako zázemí parku s občerstvením. Na náplavce, poblíž objektu elipsy, jsme zřídily zastávku přívozu. Podél náplavky je dále možnost kotvení lodí. V parku jsme zachovaly stávající vysokou zeleň a přidali další. Volily jsme vysokou zeleň zpravidla akáty, a to kvůli bezpečnosti a vzdušné struktuře jejich koruny. Hmota parku je s pláží propojena systémem stupňovitých teras s integrovanými plochami zeleně a okrasnými stromy. Výšku teras jsme zvolili 450 mm, která je ideální k sezení.

Výtoň

Stejný systém teras je použit na Výtoni okolo objektu bývalé celnice, ve které se v současnosti nachází restaurace a muzeum. Snížení terén okolo objektu jsme ještě více rozevřely, umožnili jsme tak celnici vyniknout a prostředí okolo lépe využít a oživit.

Spolupráce s Ing. arch. Barborou Bešťákovou a Ing. arch. Terezou Janišovou